Tegninger av fem barn på en fotballbane

Barneidrett og sosiale medier

Mange av oss har vel vært der. På et idrettsarrangement eller trening hvor vi er blitt litt engasjert. Eller inspirert. Og fått lyst til å dele dette med omverdenen. I dagens samfunn deler vi enkelt og raskt ting på sosiale medier (SoMe). Om det er bilder på Instagram eller synspunkter og bilder på for eksempel Twitter og Facebook. Det er lett å gjøre. Og det viser et engasjement. Ofte er det helt harmløst og det er informativt i forhold til de som eksponeres for det. Følger man god folkeskikk skal det godt gjøres å fornærme noen. Imidlertid skal man være litt mer aktsom når det kommer til barn og idrett.

Tegninger av fem barn på en fotballbane

Når det gjelder barn er det uansett greit å tenke seg om og ikke være for trigger happy. I pressen har man jo Vær Varsom-plakaten. Det innebærer at den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Med andre ord ikke publisere alt man har lyst til. Det samme gjelder for barn og mindreårige, og også innenfor idretten.

Barn som spiller fotball. En mobiltelefon med app-er for sosiale medierHos Idrettsforbundet får de med jevne mellomrom meldinger om foresatte, trener og ledere som publiserer upassende ting på SoMe i forbindelse med barns idrettsprestasjoner. Foresatte og tillits-valgte i dretten bør være mer kritiske til hva de publiserer, og derfor har idretten nå kommet med noen gode råd for publisering. En del av hensikten med dette er å fremme idrettsgleden og minske resultatfokuset. Det siste kan fort føre til forventningspress og prestasjonsangst. I tillegg så bryter faktisk en del av innleggene med barneidrettsbestemmelsene. Dette går for eksempel på dette med resultatlister for barn under 11 år.

Gode råd for posting på SoMe

De seks rådene fra idretten for at du blir en ansvarlig trener, leder eller idrettsforelder i SoMe er disse;

  1. Ikke si noe stygt om barnets trener, barns lagkamerater eller deres motstandere. Og heller ikke noe som kan påvirke barnet ditt ellers andre barn negativt.
  2. Ikke legg ut resultater fra konkurranser eller kamper om barnet ditt er under 11 år.
  3. Spørr deg selv om det er du eller ditt barns behov som blir ivaretatt. Snakk med barnet før du publiserer noe på SoMe. Hva er hensikten med publiseringen?
  4. Ikke kom med ytringer i SoMe som går lenger enn hva du hadde turt å si face to face med ledere, trenere, motstandere eller andre.
  5. Og svært viktig; publiser aldri på SoMe dersom du er i sterk affekt. La det gå tid før du eventuelt publiserer.
  6. Løft frem styrkene og innsatsen til ditt barns lag. Aldri svakhetene til motstanderens lag.

Følges dette blir det mer læring og utvikling fremfor resultatfokus. Da blir det mer gøy og moro, og større sjanse for at ungene ikke slutter tidlig med idrett på grunn av mistrivsel.

Klubbnytt Stortinget

Enerettsmodellen for spill beholdes i Norge

Her i Klubbnytt har vi tidligere skrevet om anstrengt klubbøkonomi og utfordringer forbundet med det. Vi har også skrevet om utfordringene som er forbundet med å få tak i sponsorer, og at man på grunn av lovverket ikke kan ta imot midler fra alle sponsorer som ønsker å sponse. Hva det siste angår så gjelder det for eksempel utenlandske spillselskaper som ønsker å gi midler til enkeltutøvere eller idrettslag, men som på grunn av det norske spillmonopolet ikke kan gjøre det.

Implikasjoner av spillmonopolet

Klubbnytt Norsk TippingI Norge er det Norsk Tipping som har enerett på dette. Det innebærer i praksis at ingen utenlandske selskaper kan reklamere for og tilby spill i Norge. I teorien. I praksis er det litt anderledes. TV-kanaler rettet mot Norge, men som sender fra utlandet gjør reklame for disse selskapene. Og siden det ikke er forbudt for nordmenn å gamble, så spiller nordmenn som bare det hos de utenlandske selskapene også. Ved siden av alle pengene som brukes på spillene som Norsk Tipping tilbyr.

Teksten Norges idrettsforbund,et norsk flagg samt de olympiske ringeneImplikasjonene av spillmonopolet for norske idrettsutøvere er det mange eksempler på. Blant annet har norske fotballspillere terminert sine personlige kontrakter eller sponsing med utenlandske aktører for å kunne spille fotball i Norge, eller for å kunne spille på landslaget. Enkelte fotballklubber er også blitt tvunget til å si opp avtaler som er i konflikt med spillmonopolet og medlemskap i Norges Idrettsforbund. Og for mange lag og utøvere betyr dette redusert aktivitet eller muligheter.

Norsk Tipping beholder eneretten på spill

Spillmonopolet har hele tiden blitt vurdert og drøftet. Det er jo mange interesser i en sak som denne. Forrige gang spillpolitikk ble grundig behandlet i Stortinget var i 2003. Temaet har vært opp i mellomtiden, og en ny Stortingsmelding ble lagt frem for Stortinget i desember 2016. Dette etter en prosess med innhenting av innsikt og innspill.

De utenlandske selskapene har arbeidet iherdig for sitt syn, og muligheten for å slippe til i Norge. Norsk Tipping og idrettsbevegelsen har stått på for å bevare den eksisterende modellen.

Klubbnytt StortingetDen 2. mai 2017 var Stortingsmelding 12 (2016-2017) oppe til behandling i Stortinget. Et enstemmig Storting stemte da for å beholde enerettsmodellen for spill i Norge. Mange av aktørene på talerstolen gikk langt i å antyde en omkamp, men meldingen ble enstemmig vedtatt. Idrettens valgte organer har stått på for å bevare den eksisterende modellen. Dette fordi de er av den oppfatning at modellen gjennom snart 70 år, sikrer ansvarlighet og penger til samfunnsnyttige formål. Derfor har idretten argumentert for det eksisterende og at ansvarlighet må settes først i prioriteringene. Og at de som spiller hos utenlandske selskaper må overbevises om å spille hos Norsk Tipping i stedet.

Etter vedtaket av Stortingsmeldingen er idrettsbevegelsen fornøyd. Den mener at deres utvetydige standpunkt og utrettelige arbeid har bidratt godt til et svært viktig og enstemmig vedtak.

En gutt med hjelm på skøyter. To voksen som hilser på hverandre. En bod med sykkler og annet utstyr. Teksten BUA førstemann til bua.

Hva er BUA?

Her på Klubbnytt har vi tidligere skrevet om utfordringene det er å drive et idrettslag, og om hvordan mange lag og foreninger sliter med å få økonomien til å gå rundt. Hvordan mye blir basert på frivillig og gratis arbeid fordi alt koster. Sponsorer finnes, men det er ikke alltid like enkelt å få dem til å sponse, eller de får kanskje ikke lov til å sponse på grunn av norske regler. Resultatet av dette er da at mange foreninger kanskje har et mindre aktivitetsnivå enn hva som er ønskelig.

En gutt med hjelm på skøyter. To voksen som hilser på hverandre. En bod med sykkler og annet utstyr. Teksten BUA førstemann til bua.En annen utfordring i dag er også at aktivitetsnivået kunne være større og mange flere kunne vært medlemmer av et idrettslag og holdt på med en aktivitet, om de hadde hatt råd til det. Mange idretter koster og mange ungdommer får ikke holdt på med den idretten de ønsker fordi foreldrenes økonomi ikke tillater det. For å kunne gi flere muligheten til tross for utfordrende familieøkonomi, har man ordningen som heter BUA. Mange vet ikke om denne ordningen, så her kommer det noen stikkord om den. I en senere  artikkel vil vi gå enda grundigere inn på ordningen.

Gutt på skateboard. Teksten BUA førstemann til buaBUA er en nasjonal forening som skal stimulere til aktivitet blant unge. Dette skjer gjennom å gjøre det enkelt for barn og unge å låne sport- og fritidsutstyr. Dette skjer gjennom samarbeid med både eksisterende og nye utlånsordninger for å styrke tilbudene. Videre arbeides det for å tilgjengeliggjøre og synliggjøre utlån av fritids- og sportsutstyr for flere. Derigjennom skal det bli enklere for barn og unge å prøve både nye og flere aktiviteter. Gjennom BUA skal det arbeides for å sikre likeverdige tilbud uansett hvor man bor i Norge. Videre arbeides det for å samle informasjon om aktiviteter i nærmiljøet som er helsefremmende. Dette for å få flere i aktivitet. Og ikke minst arbeides det for å utvikle en bærekraftig økonomisk modell for utlånsordninger som sikrer langsiktig drift av ordningene.

To smilende damer i en bod full av skiutstyrFor å få flere medlemmer og større aktivitet kan alle idrettslag bidra til økt aktivitet og inkludering gjennom å låne ut gratisutstyr gjennom BUA. Tidligere i 2017 inngikk BUA og Norges idrettsforbund en samarbeidsavtale som tilbyr idretten en ny og velfungerende utstyrsordning. Slik kan barn og unge gjennom BUA-ordningen bli mer fysisk aktive. Samtidig som de kan prøve mange forskjellige aktiviteter, og dette uten at de må eie alt av utstyr selv.

En skihopper i blåhoppdress med skiene på skulderen

April er en viktig måned for idrettslaget

Våren er her og med det en ekstra hektisk tid for mange idrettslag og foreninger. Alle utendørsidrettene har eller har hatt sesongpremiere så det er full fres i mange måneder fremover. Samtidig er det også mye som skal passes på og følges opp på den administrative siden. Der er april en ekstra hektisk måned med noen frister som må overholdes.

Grått arkivskap med en åpen skuff med oransje mapper iNoe av det aller viktigste er innrapporteringen av medlemsopplysningene til Norges Idrettsforbund. Nå er det slik at alle lag og foreninger som er tilknyttet Idrettsforbundet må gjøre dette. Dette er etter vedtak på Idrettstinget. Og fristen for det er 30. april. Dette gjøres gjennom KlubbAdmin.no.

Teksten Norges idrettsforbund,et norsk flagg samt de olympiske ringeneDet som innrapporteres er medlemstall og aktive medlemmer ved utgangen av året. Denne gangen er det altså antallet betalende medlemmer per 31.12. i 2016. Samtidig er det også tre andre punkter som også må gjøres innen utgangen av april 2017. Det er blant annet å svare på noen spørsmål fra aktuelle særforbund og Idrettsforbundet. Videre er det også nødvendig at alle styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2017 blir registrert riktig. Det vil si med navn og personnummer. Tilslutt må også ansvarlige i idrettslag og foreninger kontrollere og eventuelt oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger i Brønnøysund-registrene. Dette inkluderer også organisasjonsnummeret.

En skihopper i blåhoppdress med skiene på skulderenSelv om fristen for dette først er den 15. august, så anbefales det at søknaden om kompensasjon for moms på varer og tjenester også foretas nå. Dette er en ordning som er kommet på plass slik at idrettslag og lignende kan få kompensasjon for de kostnadene som de har til merverdiavgift ved kjøp av varer tjenester. Selv om det er lenge til fristen for dette utløper så anbefaler altså Idrettsforbundet at søknaden samordnes med innrapporteringen av medlems-opplysningene. En samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge inn på www.klubbadmin.no via min idrett.

Norske pengesedler og mynterI 2016 fikk over fem og et halvt tusen idrettslag tilbake nærmere 350 millioner gjennom denne ordningen. Denne ordningen sørger altså for at norsk idrett får gode penger i klubbkassene før julen ringes inn. Ordningen er hjemlet i en forskrift som sier at Norges idrettsforbund administrerer ordningen på vegne av alle medlemsorganisasjonene sine.

Klubb betting 6 - Copy

Utfordringer med å finne sponsorer

Hos Klubbnytt er vi opptatt av alt som angår idrettslagenes hverdag og alle de utfordringene som må løses. Dette går på regelverk for medlemsregister, regnskap samt årsmøter og valg av styremedlemmer. Det er mye som skal passes på. Regler og vedtekter vedtatt på Idrettstinget gjør at lag og foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund må forholde seg til mye. I tillegg kommer jo utfordringene i forhold til den daglige driften og økonomien. Avhengig av størrelsen på idrettsklubben så vil jo det økonomiske aspektet selvsagt variere, men det er ingen tvil om at dette er den faktoren som i de fleste tilfellene er den største utfordringen.

Klubb betting 6For det koster penger å drifte et idrettslag. Det behøves midler til drakter og utstyr. Leie av idrettsbaner og haller krever penger. Transport og overnatting i forbindelse med konkurranser koster. Og har man ansatte kreves det økonomiske ressurser til både lønn og kontorfasiliteter. Å få finansiert dette og få det til å gå rundt er en stor utfordring for de aller fleste. Spørsmålet er hvordan dette løses. Mange små klubber og foreninger drives jo gjennom dugnader, innsats og engasjement fra foreldre og foresatte. Uten dette hadde det ikke vært mye breddeidrett i Norge, og uten den hadde vi ikke fått frem alle idrettsstjernene. Dette er uten tvil avgjørende. Klubb betting7I tillegg kan idrettslagene også få noe kommunal støtte i form av midler til leie av fasiliteter eller gratis tilgang til kommunale idrettsarenaer. Dette er ikke så vanlig og veldig avhengig av den kommunale økonomien. Og den er som kjent ofte veldig presset. Til store investeringer i idrettsanlegg kan klubbene få noe støtte gjennom tippemidler fra Norsk Tipping, men også da må det største løftet tas lokalt. Da gjenstår dette med sponsorer. Mange lag har sine større eller mindre sponsorer, og dette er det helt nødvendig å ha for at alt skal fungere. Imidlertid er det også en stor utfordring å få tak i nok sponsormidler. De færreste klubbene har en rik onkel.

Klubb betting4På grunn av lovverket er det også vanskeligere å få tak i sponsorer i Norge. Eller sponsorene er der og de vil betale for å være sponsor, men de får ikke lov. I Norge har Norsk Tipping monopol på alt av spilling. Også alt spill på nett. Det betyr at ingen andre kan tilby spill på nett fra Norge. Det betyr ikke at ikke nordmenn spiller på nettet andre steder enn hos Norsk Tipping. For det gjør de. Nordmenn simpelthen elsker gratisspinn, casinobonuser og spill på odds. Derfor spiller og omsetter nordmenn for store summer på alle de nettcasinoene som tilbyr spill for det norske markedet. For det er ikke ulovlig. Så lenge serveren befinner seg i et annet land er det greit. Klubb betting3Og folk i Norge elsker å spille på nett samtidig som de jakter gevinster, bonuser og har det moro underveis. Lurer du på hvordan dette med spill og bonuser er hos nettcasinoene kan du få vite mer om det hos BonusCasinoNorge. Der finner du masse informasjon om dette, og der får du sikkert stifte bekjentskap med noen av de sponsorene som støtter idretten i andre land, men som ikke får lov til det i Norge på grunn av spillemonopolet.

Klubb betting1Sitter du og ser på en fotballkamp i Champions League eller en seriekamp fra en av de store fotballigaene i Europa, oppdager du fort at spillselskapene sponser idretten. Gjennom flere tiår er fotballsupporterne blitt vant til å se firmasponsorer på draktene til sine favorittlag. Dette har vært verdenskjente merkenavn som Adidas, Nike eller Carlsberg, men de siste årene har flere og flere fotballklubber signert store sponsoravtaler med nettspillfirmaer. Både AC Milan, Bayern München, Juventus og Real Madrid har vært eller er sponset av giganten Bwin. Og de er for tiden også hovedsponsor for den portugisiske toppdivisjonen. Det er ikke bare de store klubbene som har fått spillselskaper som sponsorer. Også i andre ligaer og nedover i ligasystemene er det klubber som har slike sponsorer. Klubb bettingFor mange er det logisk at man har sponsoravtaler mellom spillfirma og fotballklubber. Logisk fordi mange fotballfans enten spiller på eller er villige til å vedde litt på favorittlaget sitt. Slike avtaler gir selvsagt spilleselskapene en fantastisk eksponering, men samtidig får også klubbene inn ekstra kapital som de kan bruke til å forbedre kvaliteten på laget sitt. En annen effekt av dette er at andre sponsormidler da blir frigjort til bruk hos de mindre idrettslagene.

I Norge kan ikke idrettslagene gjøre dette, og flere idrettsutøvere har fått problemer med sine respektive idrettsforbund når de har vært sponset av utenlandske spilleselskaper. Fotballspillere har vært nødt til å avslutte eller terminere sine personlige kontrakter for å kunne spille seriefotball i Norge eller spille på landslaget. I andre land kan idrettsutøvere ha slike personlige kontrakter, og spesielt i små idretter kan det hjelpe utøverne til å nå verdenstoppen i sin idrett. Dette går altså ikke i Norge, og det gjør at sponsormarkedet er mindre enn hva det hadde behøvd å være. Derfor sliter mange idrettslag for å få det til å gå rundt økonomisk. Og dugnader og foreldreengasjement vil være en dyd av nødvendighet for å ha breddeidrett her i landet. Som igjen legger grunnlaget for toppidretten.

Klubb betting2

Klubbnytt nytt4

Endringer i KlubbAdmin

Her på siden av vi tidligere skrevet om overgangen til elektronisk medlemsregister og hvordan dette kan gjøres rent praktisk. I den forbindelse er KlubbAdmin blitt nevnt og at det også finnes en løsning for medlemsregister i denne som heter MedlemsAdministrasjon. KlubbAdmin er som kjent idrettens nye og enkle løsning for medlemsadministrasjon. Denne er utviklet av Norges Idrettsforbund og er en gratis elektronisk løsning.

På slutten av 2016 kom det en ny versjon av MedlemsAdministrasjon. Den ble lansert 14. desember og bestod av flere ting. Den inneholdt ny funksjonalitet, feilfikser og generelle endringer.

Klubbnytt nyttUnder feilrettinger er feilen som gjorde at medlemmer over 100 år ikke var synlige i registeret blitt fjernet. Det samme er feilen som medførte at æ, ø og å ikke kunne benyttes under e-postavsender i fakturainnstillingene. At man risikerte å bli fakturert fort to kontingenttyper i samme periode er også blitt rettet.

Blant det som er av ny funksjonalitet kan nevnes at det nå er mulig å kunne sette ny forfallsdato ved purringer. I veivisereren er det nå fritt frem for å sette datoen selv. Det er også blitt mulig å opprette familierelasjoner uten krav til familiekontingent. Tidligere måtte fakturamodulen benyttes til dette. Samtidig var det også nødvendig å ha en kontingent av typen familie for at det var mulig å sette sammen familierelasjoner i medlemsregisteret. Det er også kommet endringer slik at man nå får varsel om man forsøker å fakturere for en periode som er utløpt.

Klubbnytt nytt3De største nyhetene i endringene i midten av desember 2016, var kanskje muligheten for å bli varslet ved nye medlemssøknader fra Min idrett og Min idrett på mobil. Dette siste innebærer at idrettsklubben kan velge å få varsling når det kommer nye søknader om medlemsskap. Det varslet kan man få ved å krysse av for om det ønskes via e-post, sms eller begge deler. Velges varsling på sms påløper det også en kostnad på 39 øre per melding.

Klubbnytt nytt1KlubbAdmin er ennå et relativt nytt system som blir tatt i bruk av stadig flere idrettslag og klubber. Derfor er det viktig at det er så brukervennlig som mulig. Av den grunn er det nødvendig med stadige endringer og oppdateringer slik at det blir et så bra system som mulig. På denne måten gjør det sitt til at hverdagen blir enklere og bedre for både medlemmer, de med valgte styreoppgaver og administrativt ansatte.

 

Klubb web6

Viktig å tenke på ved valg av webløsning

Det er tidligere blitt skrevet om prosedyrer og nytt regelverk som lag, klubber og foreninger må forholde seg til på bakgrunn av vedtak på Idrettstinget. Det er viktig at idrettslagene tar denne prosessen seriøst. For de som ikke er godt i gang begynner tiden å bli kort, men det er fremdeles mulig å ile langsomt frem til utgangen av året. Klubb web1Selv om tiden går raskt frem til nytt elektronisk medlemsregister skal være på plass, er det likevel svært riktig at prosessen blir gjennomført grundig og skikkelig, og ikke med harelabb. Gjøres det ikke seriøst er det nok av fallgruver. Implikasjonene av det vil kanskje bli dårlige løsninger. Løsninger som ikke fungerer optimalt og som vil skape frustrasjon hos dem som skal arbeide med og forholde seg til dette i det daglige. Løsninger som ikke er optimale og velfungerende vil skape masse ekstraarbeid og ineffektivitet. Og helt sikkert resultere i at det må gjennomføres en ny prosess. Da er det bedre ressursbruk at det gjøres riktig på første forsøk.

Klubb web6

Mer effektivt med en helhetlig løsning

Klubb web3Når lagene skal velge løsninger har Norges Idrettsforbund, NIF allerede gjort et arbeid som kan gjøre det enklere for mange. De har gjennom sine samarbeidspartnere godkjent flere leverandører. Disse anbefalingene kan lette arbeidsprosessen og redusere tidsbruken for mange.

For de som skal sikre at tidsfristene blir overholdt er det derfor meget viktig at det blir gjort en grundig vurdering av forskjellene mellom helhetlige og fragmenterte webløsninger for idrettslag. Implementeringen av pålagte løsninger er blitt et hett tema, men disse er jo bare en del av en total webløsning for idrettslag anno 2016. Et bytte av eller investering i nytt system er ikke nødvendigvis så mye arbeid. Imidlertid er avgjørelsen betydelig. Derfor er det viktig at foreningene analyserer egne behov og saumfarer  markedet for å finne den løsningen som passer best. NIF har jo også kommet med tips til prosessen. En god tilnærming  er å lese informasjonen fra NIF om både medlemsregister og hjemmesideløsninger. Deretter forberede nedleggelsen av eksisterende medlemsarkiv og eventuell eksport av innholdet. Samtidig må ikke minst lagets behov og ønsker for nye løsninger avdekkes. Deretter anbefales det å se nærmere på løsninger fra NIFs integrasjonspartnere og KlubbAdmin. På bakgrunn av dette velges løsning og leverandør.

Da kan det være at det velges en total webløsning hvor alle de viktigste funksjonene er samlet på et sted. Eller at en fragmentert løsning med flere leverandører blir valgt. Forhåpentligvis vil et slik valg bli tatt ut fra en behovsavdekking og ikke med fokus på kun pris. Er det kun prisfokus kan det være at løsningen ikke blir optimal.

Klubb web4

Fordeler med helhetlige webløsninger

Klubb web2Med en helhetlig løsning vil man også få tjenester som er nyttige utover det pålagte med elektronisk medlemsregister. En bra hjemmeside er en stor fordel. Oversiktlig, informativ og brukervennlig er viktig for lagets medlemmer. Det er for medlemmer av idrettsforeninger som for de aller fleste av oss, kjempeenkelt og brukervennlig når alt er samlet på et sted. Tenk på hvor enkelt det er å finne informasjon om leiligheter som er til salgs med å klikke deg inn på et enkelt sted som finn.no. Les mer om søkemotorer her. Eller om du ønsker å kjøpe en bil, leie et feriested, kjøpe en reise eller overnatting. Alt er mer eller mindre et klikk unna. Det er informativt og enkelt å benytte. På samme vis er det om du ønsker informasjon om priser på mobiltelefoner. Kan du sammenligne priser og finne forhandlere av dem på et sted sparer du tid og finner den informasjonen du ønsker. Når du har fått en ny super touch-telefon kan det være at du ønsker litt spenning og moro online. Da kan det være ut du vil spille på et nettcasino på den nye mobilen din. Hva er ikke bedre da en at du finner tips om gode casinoer online hvor det er samlet på en side. Og det eneste du behøver å gjøre for å komme dit er å trykke på klikke her når du finner noe interessant om det, etter at du har søkt på Google. Forøvrig en annen tjeneste som også samler alt på et sted og med et klikk. Informativt og brukervennlig.

Klubb web5I tillegg kan det være at idrettslaget har behov for betalingsløsninger og online betaling. Videre kan arrangementsløsninger med påmelding og automatisk venteliste være nyttig. Egentilpassede admin-tilganger kan være nødvendig for mange av medlemmene. Dette kan være gunstig i forbindelse med betaling av kontingenter og treningsavgifter samt oppdateringer av personlig informasjon. Et felles design eller brukergrensesnitt kan være smart. Brukerne skal kunne kjenne seg igjen og da er lav brukerterskel viktig. At kunderservice eller support er samlet på et sted er en stor fordel. Det gir en enklere brukeropplevelse. Tilslutt er det også greit å være klar over synergieffekter av en samlet funksjonalitet. At betalingsløsninger, webside og medlemsregister er samlet på et sted gir unike muligheter som fragmenterte løsninger ikke gir. Det kan være at arrangementer kan brukes som en rekrutteringskanal for nye medlemmer. Eller at systemet tillater en prisdifferensiering mellom de som er medlemmer og de som ikke er det. Til slutt kan dette medføre økt trafikk til hjemmesiden. Den blir da en kanal for informasjon. For sponsorer innebærer det økt synlighet. Konklusjonen blir dermed at det er en vinn-vinn-situasjon.

Klubb2

Hva er idrett.no?

Klubb2Her på Klubbnytt har vi tidligere skrevet om vedtak på Idrettstinget og om nye regler som lag og foreninger tilknyttet Norges Idrettsforbund nå må forholde seg til. I denne prosessen er det også kommet en fellesportal for norsk idrett. Den nettsiden heter idrett.no. I denne fellesportalen er det samlet informasjon om alle terminlister, kamper og resultater. Videre finner du informasjon om turneringer, tabeller og anlegg. På en informativ nettside finner du masse informasjon når du navigerer i toppmenyen. Er du på jakt etter informasjon om et idrettslag eller en klubb er det en fin søkefunksjon for det også. I tillegg er nettsiden fylt med nyheter. Under overskriften “idrett i media” på forsiden, kan du lese nyheter fra aviser og annet som er aktuelt innenfor idretten.

Klubbnytt 5En annen god ting med idrett.no er at du på forsiden ikke kan unngå å se ordene Mi i blått, SA i rødt og KA i oransje. Dette er også et hovedpoeng med nett-siden. I forbindelse med vedtakene på Idrettstinget er dette noe som er viktig for ledere, kasserere, andre styremedlemer og funksjonærer i klubber, lag og foreninger. Mi er forkortelsen for Min idrett som skal gi deg en enklere idrettshverdag. Fra siden minidrett.nif.no kan du endre din personlige informasjon og se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg. Videre kan du betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort. Der er det også blitt mulig å melde deg på og betale kurs samt melde deg på og betale arrangementer, konkurranser, stevner og løp. Dog gjelder ikke det siste for alle idretter ennå. Og ikke minst kan du registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien. Det vil gjøre din idrettshverdag enklere.

SA er for SportsAdmin og er laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett. Med andre ord et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av norsk idrett for norsk idrett. Det er et system som hjelper deg med arbeidsoppgaver knyttet til registrering og oppdateringer av person- og organisasjonsopplysninger, arrangements-planlegging og deltakerhåndtering, terminlister og påmeldingsløsninger samt kommunikasjon og distribusjon av informasjon. Mens Min idrett skal i vareta den enkelte utøver, det enkelte medlem og familie, er SportsAdmin laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett.Klubb1

KA er kortformen for KlubbAdmin. Den gir en automatisk og forenklet rapportering av medlems-opplysninger. KlubbAdmin er en fellesportal for idretts-lagene. En portal hvor de i første omgang har tilgang til å gjøre samordnet søknad og rapportering til NIF eller benytte seg av NIF sitt elektroniske medlemssystem. Begge løsningene får man tilgang til etter innlogging med idrettens ID. Det vil si Min idrett-bruker. Idrettstinget har besluttet at alle som er tilsluttet Norges idrettsforbund skal ta i bruk elektronisk medlemsregister innen utgangen av 2016.

Klubbnytt synes at tanken bak idrett.no virker fornuftig og vi ser frem til å kunne nyttiggjøre oss siden i det videre arbeidet. I denne prosessen med å få på plass en ny fellesportal, er nettsiden til Norges idrettsforbund flyttet til www.idrettsforbundet.no. Derfor finner du foreløpig en link på forsiden som bringer deg over til Idrettsforbundet om det var ditt du skulle da du gikk inn på www.idrett.no.

Klubb3

Klubbnytt3

Elektronisk medlemsregister i løpet av 2016

Vi har tidligere skrevet om diverse administrative endringer og datoer besluttet av Idrettstinget som idrettslag, klubber og foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) må forholde seg til. En av disse endringene er å ha på plass elektronisk medlemsregister innen utgangen av 2016.

Klubbnytt 4Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i KlubbAdmin eller et annet godkjent system innen 31. desember 2016. Blant sine samarbeidspartnere har Norges Idrettsforbund (NIF) godkjent flere leverandører. Godkjente elektroniske medlemssystemer er NIFs eget MedlemsAdministrasjon i KlubbAdmin samt de eksterne Weborg, 123Klubb, MedlemsNett, StyreWeb, Rubic Member, mfee, og focus.net

Klubbnytt medlemIdrettslagene er altså pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av NIF. I den forbindelse har NIF utviklet en gratis elektronisk løsning for medlemsadministrasjon som heter KlubbAdmin. Den gir en automatisk og forenklet rapportering av medlemsopplysninger. KlubbAdmin er en fellesportal for idrettslagene. En portal hvor de i første omgang har tilgang til å gjøre samordnet søknad og rapportering til NIF eller benytte seg av NIF sitt elektroniske medlemssystem. Begge løsningene får man tilgang til etter innlogging med idrettens ID. Det vil si Min idrett-bruker.

Fordeler med elektronisk medlemsregister

For at det ikke skal bli en svært stor oppgave for de med lederverv i idrettslaget, forenkler det registreringsprosessen om så mange som mulig av klubbens medlemmer registrerer seg på egen hånd. Det gjør de ved å lage seg en profil på Klubbnytt 5

Idrettstinget har altså besluttet at idrettsklubber må ta i bruk et godkjent medlemsregister innen ut-gangen av 2016. Denne beslutningen kom som et resultat av en lovendring, som også medfører flere krav som trer i kraft i 2106. Fra flere av de godkjente samarbeidspartnerne kan idrettslaget oppnå flere fordeler. Det primære er selvfølgelig et medlems-register integrert med NIFs databaser, men løsningen kan også inkludere en kombinasjon av medlemsregister med annen funksjonalitet som åpner opp for helt nye muligheter. For eksempel en skybasert tjeneste som er i kontinuerlig utvikling. Der mange idrettslag i dag har en fragmentert løsning med forskjellige leverandører for webside, medlemsregister, arrangementspåmeldinger og betalingsløsning, kan noen av leverandørene samle alt dette på ett sted. Resultatet kan bli èn leverandør med ett punkt for support og et felles brukergrensesnitt. I tillegg kommer synergieffektene av å samle funksjonalitet på èn plattform.

Klubbnytt1

En enklere hverdag for idrettslaget

Alle som er eller har vært tillitsvalgt i en idrettsforening, eller som er ansatt i eller har arbeidet i en, vet at det er mye som må passes på i forhold til rapporteringer og frister.

Nå er det i likhet med trenden ellers i samfunnet, også blitt enklere å være ansvarlig for dette i idrettslagene. For å gi mer forutsigbarhet er det kommet noen nye datoer å forholde seg til i forbindelse med registreringer, søknader og rapporteringer som burde forenkle mye. Dette kommer mye som et resultatet av vedtak på Idrettstinget i 2015. Også i idrettens høyeste organ har tanken og ønsket bak dette vært å forenkle driften av idrettslag. Da et viktig element er å samkjøre flere søknadsfrister og effektivisere rapporteringsprosessen.Klubbnytt

Av fire momenter vi vil nevne her er det tre med datoer samt et som går konkret på det økonomiske. I fremtiden må idrettslagets årsmøte avholdes innen 31. mars. Dette er for å sikre ny søknad og rapporteringsflyt. For å gjøre det enda enklere for lagene er det også laget informasjon om hvordan årsmøtene skal gjennomføres. Det foreligger også ferdige maler for årsmøtepapirene slik at lagene oppfyller kravene som stilles for medlemsskap i Idrettsforbundet. I tillegg må også alle lag vedta ny lov eller nye vedtekter i 2016. Dette på bakgrunn av ny lovnorm vedtatt på idrettstinget.

Alle idrettslag og foreninger må fra nå av sørge for rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april. Dette vil også forenkle arbeidet for mange idrettsledere rundt omkring. Grunnen til det er at med dette kan Idrettsforbundet synkronisere opplysningene med Brønnøysundregistrene. Idrettsforbundet tar ansvar for innrapporteringen slik at lagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene. Registrering og oppdatering der er blant annet nødvendig for å kunne motta Gratrotandelen fra Norsk Tipping.

Den siste datoen som er verdt å notere seg er 31. desember. Innen utgangen av 2016 må alle ha på plass et elektronisk medlemsregister. Dette er idrettslagene pålagt å ha. Det kreves også at lagene har en elektronisk medlemsliste i et datasystem som er godkjent av NIF. Idrettsforbundet har forøvrig utviklet en gratis elektronisk løsning for medlemsadministrasjon. Denne som har fått navnet KlubbAdmin, gir en automatisk og forenklet rapportering av medlemsopplysninger.

Til slutt er det også, noe på bakgrunn av uheldige episoder oppigjennom årene, vedtatt nye regnskaps og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Dette for at det skal bli enklere å holde orden på regnskap og økonomi.

Klubbnytt1

Norges Idrettsforbund gjør oppmerksom på at dette er krav som følger av medlemskapet i forbundet. For Idrettslag som helt bevisst unnlater å gjennomføre disse kravene kan det få konsekvenser for medlemsskapet i NIF.