Klubbnytt1

En enklere hverdag for idrettslaget

Alle som er eller har vært tillitsvalgt i en idrettsforening, eller som er ansatt i eller har arbeidet i en, vet at det er mye som må passes på i forhold til rapporteringer og frister.

Nå er det i likhet med trenden ellers i samfunnet, også blitt enklere å være ansvarlig for dette i idrettslagene. For å gi mer forutsigbarhet er det kommet noen nye datoer å forholde seg til i forbindelse med registreringer, søknader og rapporteringer som burde forenkle mye. Dette kommer mye som et resultatet av vedtak på Idrettstinget i 2015. Også i idrettens høyeste organ har tanken og ønsket bak dette vært å forenkle driften av idrettslag. Da et viktig element er å samkjøre flere søknadsfrister og effektivisere rapporteringsprosessen.Klubbnytt

Av fire momenter vi vil nevne her er det tre med datoer samt et som går konkret på det økonomiske. I fremtiden må idrettslagets årsmøte avholdes innen 31. mars. Dette er for å sikre ny søknad og rapporteringsflyt. For å gjøre det enda enklere for lagene er det også laget informasjon om hvordan årsmøtene skal gjennomføres. Det foreligger også ferdige maler for årsmøtepapirene slik at lagene oppfyller kravene som stilles for medlemsskap i Idrettsforbundet. I tillegg må også alle lag vedta ny lov eller nye vedtekter i 2016. Dette på bakgrunn av ny lovnorm vedtatt på idrettstinget.

Alle idrettslag og foreninger må fra nå av sørge for rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april. Dette vil også forenkle arbeidet for mange idrettsledere rundt omkring. Grunnen til det er at med dette kan Idrettsforbundet synkronisere opplysningene med Brønnøysundregistrene. Idrettsforbundet tar ansvar for innrapporteringen slik at lagene ikke behøver å melde inn nytt styre til Brønnøysundregistrene. Registrering og oppdatering der er blant annet nødvendig for å kunne motta Gratrotandelen fra Norsk Tipping.

Den siste datoen som er verdt å notere seg er 31. desember. Innen utgangen av 2016 må alle ha på plass et elektronisk medlemsregister. Dette er idrettslagene pålagt å ha. Det kreves også at lagene har en elektronisk medlemsliste i et datasystem som er godkjent av NIF. Idrettsforbundet har forøvrig utviklet en gratis elektronisk løsning for medlemsadministrasjon. Denne som har fått navnet KlubbAdmin, gir en automatisk og forenklet rapportering av medlemsopplysninger.

Til slutt er det også, noe på bakgrunn av uheldige episoder oppigjennom årene, vedtatt nye regnskaps og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd. Dette for at det skal bli enklere å holde orden på regnskap og økonomi.

Klubbnytt1

Norges Idrettsforbund gjør oppmerksom på at dette er krav som følger av medlemskapet i forbundet. For Idrettslag som helt bevisst unnlater å gjennomføre disse kravene kan det få konsekvenser for medlemsskapet i NIF.